1. Home
 2. Tech Zone
 3. Ultimaker 3
 4. Gwarancja i inne
 5. Ograniczona gwarancja Ultimaker 3

Ograniczona gwarancja Ultimaker 3


Informacje ogólne

Firma Ultimaker B.V. udziela standardowej gwarancji na produkt serii Ultimaker 3 (Produkt) w kraju w którym Produkt został zakupiony.

Począwszy od daty sprzedaży Produktu i dostarczenia go klientowi końcowemu po raz pierwszy, o czym świadczy faktura zakupu oryginalnego klienta, Ultimaker B.V. gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i wykonawczych przez okres dwunastu (12) miesięcy. Tylko pierwotny nabywca jest uprawniony do roszczenia gwarancyjnego, a okres gwarancji jest ograniczony do jego życia.

Aby roszczenie gwarancyjne było ważne (I) powiadomienie musi być złożone przed końcem okresu gwarancyjnego, (II) być zgodne z wszelkimi dodatkowymi warunkami gwarancji, jak określono poniżej, (III) musi być uzasadnione fakturą zakupu oryginalnego klienta (IV) nalepka z numerem seryjnym musi nadal znajdować się na Produkcie i (V) Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. Ponieważ klienci będą uprawnieni do składania roszczeń gwarancyjnych tylko przy składaniu oryginału faktury i opakowania, radzimy, aby faktura i oryginalne opakowanie były przechowywane w bezpiecznym miejscu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest już dostępne, klient może je nabyć za dodatkową kwotę w wysokości 15,00 EUR lub jej równowartość w obowiązującej walucie lokalnej.

Klient – pod warunkiem, że jest osobą fizyczną, która nie działa w ramach swojego zawodu lub działalności gospodarczej – może dochodzić praw, do których jest uprawniony w ramach gwarancji, bez uszczerbku dla innych praw lub roszczeń wynikających z ogólnie obowiązującego prawa.

Warunki gwarancji

Gwarancja Ultimaker B.V. udzielana jest pod poniższymi warunkami:

 • Produkt został sprzedany, dostarczony i złożony przez oficjalnego sprzedawcę firmy Ultimaker B.V.;
 • Produkt został sprzedany jako nowy – nie został sprzedany jako używany lub odnowiony;
 • Najnowsze dostępne oprogramowanie Ultimaker było zainstalowane i używane w Produkcie oraz z nim;
 • Stosowano się do instrukcji instalacji i konserwacji Ultimakera opisanych w podręczniku użytkownika. O ile instrukcja nie zawiera instrukcji montażu „zrób to sam” dla Produktu lub jego części, gwarancja zostanie unieważniona, jeśli Produkt został zdemontowany lub zmontowany przez osobę nieuprawioną – inną niż oficjalny reseller Ultimakera.

Ultimaker nie ogranicza i nie zabrania korzystania z materiałów (filamentów) nieoryginalnych czy akcesoriów produkowanych przez inne firmy. Samo w sobie nie powoduje to utraty gwarancji. Jeśli jednak użycie elementów stron trzecich spowoduje uszkodzenie Produktu lub jakiejś jego części to dana część jest wyłączona z gwarancji.

Jeśli część Produktu zostanie naprawiona lub wymieniona w okresie gwarancyjnym, do tej części będzie obowiązywał pozostały okres gwarancji dla całego Produktu. Jednak naprawa i / lub wymiana nie przedłuża całkowitego okresu gwarancji.

Powiadamianie

W imieniu firmy Ultimaker gwarancja realizowana jest przez serwis autoryzowanego resellera. Dlatego każde powiadomienie na podstawie niniejszej gwarancji musi być dokonane u sprzedawcy Ultimaker, od którego produkt został pierwotnie zakupiony, nawet jeśli nie ma go w obecnym kraju zamieszkania klienta.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być najpierw uznane za uzasadnione przez autoryzowany serwis resellers lub firmę Ultimaker. W razie uznania, sprzedawca (serwis) jest zobowiązany do usunięcia wady bezpłatnie zgodnie z niniejszą gwarancją. Jeśli wada nie może zostać naprawiona, Sprzedawca w okresie gwarancyjnym wymieni Produkt bezpłatnie na identyczny produkt lub, jeśli Produkt nie będzie już produkowany, przez podobny zamiennik o tej samej wartości lub zaoferuje odpowiedni zwrot pieniędzy.

Gwarancja nie obejmuje kosztów poniesionych na wysyłkę wadliwych Produktów do kontroli i / lub naprawy, ani też kosztów wysyłki zastępczego lub naprawionego Produktu do wnioskodawcy.

Ograniczenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje i nie ma zastosowania do:

 • elementów eksploatacyjnych takich jak następujące części głowicy drukującej: Print Core AA, Print Core BB i Print Core CC;
 • jakichkolwiek wad lub uszkodzeń spowodowanych przez zastosowanie filamentu nie nadającego się do użycia z Produktem i / lub niezastosowanie się do zaleceń i instrukcji podanych na szpuli, opakowaniu czy na stronie internetowej;
 • wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe, nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie, instalację, konserwację, obsługę i czyszczenie lub normalne zużycie. W celu prawidłowego użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi Produktu;
 • wszelkie inne zdarzenia, działania lub pominięcia będące poza kontrolą firmy Ultimaker;
 • awarie i uszkodzenia spowodowane wypadkiem;

W żadnym wypadku Ultimaker B.V. ani jego autoryzowany reseller nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, w tym między innymi za utratę możliwości użytkowania, utratę zysków lub dochodów. Ponadto odpowiedzialność firmy Ultimaker i jego autoryzowanego resellera jest ograniczona do wartości zakupu Produktu.

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsza gwarancja podlega wyłącznie przepisom holenderskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji lub w związku z nią będą podlegać jurysdykcji sądu (rechtbank) w Midden-Nederland, lokalizacja Utrecht.

Autoryzowany serwis

Autoryzowany serwis w Polsce:

get3D Sp. z o.o.
Henryka Sienkiewicza 59
90-009 Łódź
tel.: 42 630 50 50
[email protected]

Wszelkie przesyłki do serwisu, po wcześniejszym uzgodnieniu należy kierować na powyższy adres. Przesyłki nieuzgodnione wcześniej nie będą odbierane.


Oryginalny tekst gwarancji w języku angielskim: Ultimaker UM3 Warranty Document

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?